BAŞKANIN MESAJI

Kıymetli Dostlar;

Her toplum, ömrünü sürdürebilmek, yarınlarda kendi varlığının mücadelesini verebilmek ve idealinde kurmuş olduğu bir dünyayı gerçekleştirebilmek için bazı dinamiklere ihtiyaç hisseder. Bu ihtiyaçlar temin edilmeden hayat ve gelecek adına bir düzenlemeye girişilemez. Bu noktada elzem olan dinamiklerden en önemlisi şüphesiz ki gençliktir. Gençlik; duygu olarak, hareket olarak, güçlülük ve gayret olarak bir toplumun en dinamik unsurudur. Gençlik, geleceği inşa edecek en önemli değerdir. 

Kundak ile tabut arasında, inişli çıkışlı, değişen şartlar ve sürprizlerle dolu bir yolculuk olan hayatın âdeta bahar mevsimi de “gençlik”tir. Çünkü gençlik; çalışkanlık, zindelik, cesaret, metânet, heyecan ve kuvvet mevsimidir. Bu sebeple, hayatın en bereketli ve en mühim çağıdır.

Cenab-ı Hak ayet-i kerimede: “Kime uzun ömür verirsek Biz onun yaratılışını (gelişmesini, gücünü, kuvvetini) tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?” (Yâsîn, 68) buyuruyor. Cenab-ı Hak, insanın gençlik devresine ayrı bir güç-kuvvet lütfediyor. O devre geçtikten sonra ise âdeta bir sonbahar mevsimi başlıyor.

Hz. Ebu Bekir (r.a)’ın “ Gençliği olmayanın geleceği yoktur” sözü gençleri yetiştirmemizde mihenk taşı olmuştur. İmanı yanan gençliği bu yangından kurtarmak için bir damla ab-ı hayat suyu olmak niyetiyle bu kutlu yolda ilerlemek istiyoruz.

Peygamber Efendimiz kıyamet gününde Allah’ın arşının gölgesinde gölgelenebilecek olan yedi sınıf insanı sayarken âdil yöneticilerden sonra ikinci sırada Allah’a ibadet ederek yetişen gençleri zikretmiştir.

Sahabe-i Kiram Efendilerimiz arasındaki gençlerden her biri, müslüman gençlik için örnek ve rehber olacak derecede idi. Bu gençlerin önde gelenlerinden Mus'ab b. Umeyr (r.a.) Mekke'de çok sevilen, yakışıklı, terbiyeli, cesur bir delikanlı idi. Mus'ab, ailesinin büyük baskısına rağmen imanı tercih etmişti. Mus'ab, kendisine Allah Rasûlünü örnek almıştı. O'nun üstün ahlakını kendisine rehber edinmişti. Mus'ab’a bakan, onun hayatında Rasûlullah ahlakını müşahede ediyordu. Genç işadamları olarak  bizim de en önemli amacımız Genç Ashab gibi örnek şahsiyetler yetiştirmektir.

“Yeni bir toplumun inşası ancak yeni bir bilincin inşası ile mümkündür." tespitinden yola çıkarak, Genç iş adamlarımızla ilgili ilmen, edeben, ahlaken eğitim çalışmaları başlatılmıştır.

Hz. Âdem (a.s)’ın yeryüzündeki Tevhid mücadelesindeki atmış olduğu adım, İsrafil (a.s)’ın Sur’a üflemesine kadar devam eden bir adımdır. Yani bir kesintiye uğramaz. Hayatımızdaki tüm güzellikler ancak Salih amellerle elde edilebilir. Salih amellerle elde edilmiş olan tüm güzellikler ise uzun bir ömre sahip olacaktır. Çünkü ebedi olan cennete ancak Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için çalışmakla ulaşabiliriz.

Bütün bunlardan sonra “İş Adamı” denilince anladığımızı paylaşmak istiyorum;

İş Adamı; mesleğinde de iş kimliğinde de bayatlamayan, taze kalan, canlı olan insandır.

İş Adamı; ruhsal ve fikri faaliyetini bedeni faaliyetinin önüne koyan insandır.

İş Adamı; teşebbüs ruhunu Asr-ı Saadetten alan, Neyi?, Nerede?, Ne şekilde?, Nasıl?, Ne zaman? Kimlerle? Yapacağı Sorularını sermayesinde ve işletmeciliğinde bulan insandır.

İş Adamı; malını ve canını cennet karşılığında Rabb’ine satan, satmış olduğu malda hak sahiplerinin hakkı olduğunu bilen, ilahi buyruklar sahibi Allah’a sattığı malın kuruşuna kadar hesabını vereceğine inanan insandır.

İş Adamı; paraya mahkûm olmayıp, paraya hâkim olan, Girdi ve çıktısını dininin ve aklının kriterlerine göre yapan, helal kazanç uğruna yeteneklerini kullanmasını cihadın bir başka özelliği olduğuna iman eden insandır.

İş Adamı; Peygamberlerden hem Hz. Süleyman’ı (a.s) hem de Hz. İsa’yı (a.s) iş hayatına ölçü alan, Sahabelerden Hz. Osman’ı (r.a), Abdurrahman b. Avf’ı (r.a) ve Hz. Ebu Zerr’i (r.a) rehber edinen insandır.

İş Adamı; Almayı da vermeyi de Kur’an ve Sünnet terazisinde tartan, mizan başında hesabının göğsünü gere gere Rabb’ine veren, Peygamberler, sıddıklar, şehidlerle cennette beraber olan bir Allah eridir

Yerimiz, varacağımız yer Cennet olsun, Cemalullah olsun. Hepinizi bu duygularla selamlıyorum.

Abdullah TOPATAN
Ribat Genç İş Adamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı